Viso rezultatų:
Rodyti visus rezultatus
Lt En
Regionų apygardos administracinis teismas
lt
En

Archyvo skyrius

Informacija atnaujinta 2019-01-25 07:28:29

Pagrindiniai Archyvo uždaviniai yra:

 • užtikrinti Teismo dokumentų saugojimą teisės aktuose nustatytą laiką;
 • užtikrinti Teismo dokumentų saugojimą patikimoje ir saugioje aplinkoje;
 • užtikrinti Archyve saugojamuose dokumentuose esančių fizinių ir juridinių asmenų duomenų apsaugą;
 • užtikrinti Archyvo dokumentų kaupimą, apskaitą, tvarkymą, saugojimą ir naudojimą vadovaujantis patvirtintu dokumentacijos planu.

Įgyvendindamas jam nustatytus uždavinius, Archyvas vykdo šias funkcijas:

 • nustatyta tvarka priima, sistemina ir saugo į Archyvą perduotas bylas, Teismo dokumentus;
 • užtikrina Archyve esančių dokumentų naudojimą pagal paskirtį ir laikantis teisės norminių aktų nustatytos tvarkos;
 • laikinai išduoda Teismo darbuotojams archyvines nuolatinio ir ilgo saugojimo bylas, taip pat bylas, kurių saugojimo terminas nėra pasibaigęs, įstatymų nustatyta tvarka tvarko jų apskaitą;
 • pagal kompetenciją teikia metodinę pagalbą Teismo darbuotojams dokumentų bylų formavimo, dokumentų naikinimo, perdavimo į Archyvą tvarkos ir kitais panašiais klausimais;
 • įstatymų nustatyta tvarka organizuoja Archyvo žinioje esančių Teismo procesinių ir kitų dokumentų nuorašų, kopijų parengimą ir išdavimą;
 • organizuoja Archyve esančių nerastų bylų (dokumentų) paiešką;
 • parengia prarastų archyvinių bylų (dokumentų) aktus ir nustatyta tvarka teikia teismo pirmininkui;
 • kaupia informaciją apie Teismo struktūriniuose padaliniuose saugomų užbaigtų bylų kiekį ir jų apskaitą;
 • vykdo pavestas funkcijas, susijusias su Lietuvos teismų informacine sistema LITEKO, pagal teismo pirmininko patvirtintą tvarką;
 • Elektroninėje archyvo informacinėje sistemoje EAIS rengia Teismo bylų apyrašų sąrašą, bylų apyrašus, jų tęsinius, bylų naikinimo aktus;
 • skaitmeninėje laikmenoje kaupia informaciją apie archyvinio fondo sudėtį ir kiekio pasikeitimus;
 • nustatytais terminais perduoda Valstybės archyvui Teismo nuolatinio saugojimo dokumentus;
 • pagal savo kompetenciją palaiko santykius su valstybės institucijomis ir įstaigomis;
 • konsultuoja Teismo darbuotojus dėl įdiegtos operacinės sistemos ir taikomosios programinės įrangos naudojimo, naujų kompiuterinių programų diegimo ir naudojimo, kompiuterizuotų darbo vietų įrengimo;
 • vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas ir teismo pirmininko bei teismo kanclerio pavedimus.