Viso rezultatų:
Rodyti visus rezultatus
Lt En
Regionų apygardos administracinis teismas
lt
En

Bendrasis skyrius

Informacija atnaujinta 2019-09-18 10:24:55

Pagrindiniai Bendrojo skyriaus uždaviniai yra:

 • sudaryti Teismo teisėjams, valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis, tinkamas darbo sąlygas, aprūpinti juos reikalingais materialiniais, techniniais ištekliais, taip pat reikalinga kompiuterine technika, biuro įranga ir taikomąją programine įranga;
 • rūpintis Teismo patalpų, inventoriaus, ryšio, kitų įrenginių ūkine ir technine priežiūra bei energetinių (taip pat ir vandentiekio) sistemų eksploatacija ir remontu;
 • užtikrinti Teismo pastatų, patalpų, turto priežiūrą ir apsaugą, gaisrinę ir darbų saugą;
 • organizuoti Teismo transporto priemonių techninį aptarnavimą ir remontą;
 • užtikrinti Teismo naudojamų informacinių sistemų bei duomenų bazių valdymą bei tvarkymą;
 • koordinuoti Teismo informacinių technologijų (informacinių sistemų ir duomenų bazių) diegimą, informacinių sistemų projektavimą ir plėtrą;
 • koordinuoti bei kontroliuoti Teisme naudojamų registrų duomenų apsaugą, koordinuoti bendrojo naudojimo duomenų bazių technologinį suderinamumą ir tarpusavio sąveiką su Teismo informacine sistema;
 • pagal kompetenciją padėti Teismo teisėjams, valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis, įgyvendinti jiems pavestas funkcijas.

Įgyvendindamas jam nustatytus uždavinius, Bendrasis skyrius vykdo šias funkcijas:

 • organizuoja Teismo aprūpinimą ūkiniu, techniniu inventoriumi, kompiuterine ir kita informacinių technologijų, biuro įranga, kanceliarinėmis ir kitomis prekėmis bei jas išduoda Teismo teisėjams, valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis;
 • organizuoja ir vykdo Teismo kompiuterinės technikos ir biuro įrangos priežiūrą ir remontą bei taikomosios programinės įrangos diegimą;
 • atsako už Teismo materialųjį ir nematerialųjį turtą, organizuoja tinkamą Teismo materialinių ir nematerialinių išteklių apskaitą ir laikymą, organizuoja ir vykdo nenaudojamo ir netinkamo naudoti turto nurašymą ir likvidavimą;
 • dalyvauja viešųjų pirkimų procedūrose, derina ir, esant poreikiui, rengia įsigyjamų prekių ir (ar) paslaugų technines specifikacijas, priima prekes ir paslaugas, seka ir kontroliuoja sutartinių įsipareigojimų, priskirtinų Bendrojo skyriaus kompetencijai, tinkamą vykdymą;
 • kontroliuoja gautų prekių ir paslaugų kokybę ir kiekybę, rengia dokumentus dėl netinkamos kokybės prekių grąžinimo;
 • kaupia informaciją apie aprūpinimą kompiuterine technika, biuro įranga, taikomąją programine įranga ir kitomis materialinėmis ir nematerialinėmis vertybėmis bei jų naudojimą Teisme, veda šio turto naudojimo ir išdavimo naudoti apskaitą, esant poreikiui kontroliuoja šio turto naudojimą;
 • nustato kompiuterinės technikos, biuro įrangos, taikomosios programinės įrangos ir kitų materialinių ir nematerialinių vertybių poreikį;
 • pagal skirtus asignavimus paskirsto kompiuterinę techniką, biuro įrangą, taikomąją programinę įrangą ir kitas materialines ir nematerialines vertybes Teismo rūmams, jas išduoda;
 • kaupia ir sistemina informaciją apie prekių rinką, teikia siūlymus teismo pirmininkui ir teismo kancleriui dėl naujos kompiuterinės technikos, biuro įrangos, taikomosios programinės įrangos ir kitų naujų materialinių ir nematerialinių vertybių įsigijimo ir naudojimo Teismo darbui gerinti;
 • pagal kompetenciją dalyvauja atliekant Teismo turto inventorizaciją;
 • organizuoja tinkamą Teismo pastatų techninę priežiūrą, stebi Teismo pastatų eksploatavimo pokyčius, prižiūri ir organizuoja pastatų ir patalpų bei inventoriaus einamuosius remonto darbus, vykdo remonto darbų techninę priežiūrą, pastatų inžinerinės ir energetinės įrangos priežiūrą ir remontą;
 • organizuoja ryšio ir kitos organizacinės technikos bei įrangos įdiegimą, techninę priežiūrą, patikras, remontą ir modernizavimą, smulkius remonto darbus;
 • užtikrina Teismo pastatų, patalpų ir materialinių vertybių, esančių Teismo teritorijoje, apsaugą, užtikrina ir kontroliuoja Teismo patalpų saugumą, apsauginės signalizacijos sistemos įjungimą/išjungimą bei tikrinimą;
 • užtikrina Teismo patalpų bei teritorijos švarą, tvarką;
 • užtikrina, kad kuo ekonomiškiau būtų naudojami Teismo energetiniai bei materialiniai ištekliai, veda jų apskaitą bei kontroliuoja jų naudojimą;
 • rūpinasi, kad gerai veiktų visos energetinės ir ventiliacinės sistemos bei įrenginiai (elektros ir šilumos tinklai, vandentiekis, kanalizacija, telefono ryšys ir kt.), esant poreikiui organizuoja ir atlieka remontą;
 • savarankiškai likviduoja arba organizuoja energetinėse sistemose įvykusių avarijų bei įrangos (aparatūros) gedimų ir jų padarinių likvidavimą;
 • imasi priemonių užtikrinti racionalų Teismo transporto priemonių naudojimą ir priežiūrą, rūpinasi transporto priemonių eksploatacija, esant poreikiui organizuoja jų remontą, techninės apžiūros atlikimą, organizuoja aptarnavimo paslaugų (degalų, remonto ir kt.) pirkimus ir susidėvėjusių transporto priemonių nurašymą;
 • užtikrina operatyvų Teismo teisėjų, valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, aprūpinimą būtinomis priemonėmis grėsmių visuomenės sveikatai atvejais;
 • pagal kompetenciją užtikrina, kad Teismo patalpose būtų laikomasi darbuotojų saugos ir sveikatos bei gaisrinės saugos reikalavimų, esant poreikiui imasi priemonių Teismo patalpų gaisrinei saugai užtikrinti;
 • rengia su Teismo ūkine bei informacinių technologijų veikla susijusių dokumentų projektus, teismo pirmininko ir (ar) teismo kanclerio įsakymų Bendrojo skyriaus veiklos klausimais projektus, taip pat nagrinėja Bendrojo skyriaus kompetencijai priskirtus pareiškimus, pasiūlymus ir imasi priemonių, kad būtų išspręsti juose keliami klausimai;
 • tvarko Teismo valdomo nekilnojamojo turto ir žemės teisinės registracijos, priėmimo, perdavimo ir kitą dokumentaciją;
 • užtikrina tinkamas darbo sąlygas Teismo teisėjams, valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis;
 • administruoja Teismo informacinių ryšių sistemas;
 • analizuoja informacinės sistemos vartotojų poreikius, teikia jiems būtina pagalbą, konsultuoja informacijos registravimo Lietuvos teismų informacinėje sistemoje LITEKO (toliau – LITEKO) klausimais, kompiuterinės technikos, biuro įrangos ir taikomosios programinės įrangos naudojimo, priežiūros klausimais, apmoko dirbti su garso įrašymo ir kita įranga;
 • pagal kompetenciją įgyvendina Teismo valdomos bei tvarkomos informacijos slaptumo bei apsaugos priemones;
 • konsultuoja LITEKO Viešųjų elektroninių paslaugų posistemio vartotojus prisijungimo klausimais, teisės aktų nustatyta tvarka suteikia jiems prisijungimo prie posistemio duomenis;
 • pagal nustatytą tvarką administruoja ir prižiūri Teismo interneto svetainę;
 • pagal kompetenciją įgyvendina informacinių sistemų elektroninės informacijos saugos politiką;
 • pagal savo kompetenciją palaiko santykius su valstybės institucijomis ir įstaigomis;
 • vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas ir teismo pirmininko bei teismo kanclerio pavedimus.