Viso rezultatų:
Rodyti visus rezultatus
Lt En
Regionų apygardos administracinis teismas
lt
En

Raštinės skyrius

Informacija atnaujinta 2019-01-25 07:30:00

Pagrindiniai Teismo raštinės uždaviniai yra:

 •  organizuoti bendrųjų dokumentų bei teisminių bylų apskaitą ir tvarkymą;
 •  organizuoti asmenų priėmimą Teisme taikant vieno langelio principą.

Teismo raštinė, įgyvendindama jai pavestus uždavinius, atlieka šias pagrindines funkcijas:

 • koordinuoja ir kontroliuoja teisminių bylų, Teismo procesinių ir bendrųjų dokumentų apskaitos tvarkymą;
 • užtikrina, kad Teismo bylos ir dokumentai būtų rengiami, tvarkomi, apskaitomi ir saugomi pagal teisės aktų reikalavimus;
 • pagal kompetenciją rengia Teismo veiklos ir procesinių dokumentų projektus;
 • registruoja ir tvarko Teismo gaunamuosius ir siunčiamuosius dokumentus, skundus (prašymus), teismines bylas;
 • priima ir paskirsto gavėjams gautus dokumentus bei asmenų prašymus, kontroliuoja teismo pirmininko ir teismo kanclerio pavedimus bei užduotis;
 • priima, skirsto ir išsiunčia Teismo korespondenciją;
 • rengia ir tvarko Teismo statistines ir kitas ataskaitas;
 • rengia Teismo dokumentacijos planą, jo papildymo sąrašą, dokumentų registrų sąrašą, dokumentacijos plano suvestinę;
 • organizuoja į Teismo Raštinę besikreipiančių asmenų aptarnavimą bei informacijos pagal kompetenciją suteikimą;
 • organizuoja asmenų susipažinimą su teisminėmis bylomis bei užtikrina bylos kopijų išdavimą;
 • organizuoja Teismo dokumentų ir teisminių bylų saugojimą iki perdavimo Teismo Archyvo skyriui;
 • pagal kompetenciją teikia metodinę pagalbą Teismo darbuotojams dokumentų rengimo ir valdymo klausimais;
 • pagal teismo pirmininko patvirtintą tvarką vykdo pavestas funkcijas, susijusias su Lietuvos teismų informacine sistema LITEKO;
 • organizuoja Teismo posėdžius ir fiksuoja jų eigą;
 • tvarko teismines bylas, įstatymų nustatytais terminais rengia ir siunčia procesinius dokumentus;
 • vadovaudamasi Valstybinės lietuvių kalbos komisijos nutarimais ir rekomendacijomis, aprobuota lingvistine literatūra redaguoja Teisme rengiamus dokumentus, konsultuoja Teismo darbuotojus valstybinės kalbos vartojimo klausimais;
 • užtikrina vertimus žodžiu ir raštu iš rusų kalbos į lietuvių kalbą ir iš lietuvių kalbos į rusų kalbą;
 • pagal kompetenciją palaiko santykius su valstybės institucijomis ir įstaigomis;
 • vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas ir teismo pirmininko bei teismo kanclerio pavedimus.